Onrust in de wereld

Onrust in de wereld

Met in mijn achterhoofd de verschrikkelijke gebeurtenissen in Nice en Turkije zet ik me achter de computer. Verschrikkelijk al die onrust in de wereld!

Onrust is er ook in de gemeentelijke politiek. Als u het Friesch Dagblad of de Leeuwarder Courant leest weet u iets van het ‘politieke steekspel’ van de afgelopen periode. Alle wethouders zijn door de raad naar huis gestuurd!

De bekende druppel was een motie in de raad om de overschotten in het sociale domein (zorg, jeugdhulp en arbeidsdeelname)  in te zetten voor ‘de Mienskip”. Ook het CDA steunde deze motie. Als CDA-fractie zijn we van mening, dat ‘zodra er ook maar een euro te kort is voor de behoeftigen en zwakken in onze gemeentes deze tekorten worden aangevuld uit de reserves’. Dit is in de motie vastgelegd.

De PvdA-fractie kende de inhoud van de motie niet. Wethouder Postma gaf te kennen deze motie niet te willen uitvoeren. Voor FNP-GBA-VVD aanleiding te komen met een motie van wantrouwen met als doel afscheid te kunnen nemen van wethouder Postma. Ook de PvdA-fractie kwam met een motie van wantrouwen, maar dan tegen alle wethouders, inclusief haar eigen wethouder. Deze motie hebben wij gesteund en is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Reden motie of disfunctioneren college?
Al vanaf de  start van dit college hebben we grote vraagtekens gezet bij dit ‘huwelijk’ van FNP,GBA en PvdA.  Zowel bij de algemene beschouwingen in juni 2015 als ook in juli 2016 heb ik in politieke terugblik moeten constateren dat er geen sprake is van samenwerking. Uit mijn betoog dit jaar: “Het college wekt bij ons als fractie nog steeds de indruk dat er geen sprake is van een samenwerkend college gericht op het gezamenlijk belang van de gemeente, maar van een drietal collegeleden met elk een eigen portefeuille en een voorzitter, die zorgt voor de nodige olie tussen de raderen”. Deze motie was een blijk van het disfunctioneren van dit college.

Wil een college zich volledig en goed kunnen inzetten voor de gemeente, voor onze burgers dan zijn verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid noodzakelijke kernwaardes. Een volledig nieuwe start met een nieuw college is volgens de CDA fractie dan ook de beste optie.

Als CDA-fractie zijn we van mening, dat we hierbij de (ongeschreven) regel dat de grootste partij (hier het FNP) het voortouw neemt moeten volgen. Mocht een beroep op ons worden gedaan, dan nemen dit in overweging. Een stoel achter de collegetafel is niet ons doel. Wel het belang van een goed functionerend college dat zich optimaal kan inzetten voor onze gemeente.


Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema