Betoog begrotingsvergadering 27 oktober 2016

Betoog begrotingsvergadering 27 oktober 2016

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2017. En om met George W. Bush te spreken: “ It’s clearly a budget. It’s got a lot of numbers in it”.
Voor de niet-Engelstalige: “It is dúdlik in begrutting. Der stean in  soad getallen yn”.

Voorzitter,
Ik kom hierop terug.

Op 7 juli van dit jaar heb ik vanaf deze plaats de CDA-visie op de aangeboden kadernota gegeven. Tot onze vreugde konden we vaststellen, dat een aantal door het CDA als oppositie partij ingebrachte punten (denk bv aan het beschikbaar stellen van een krediet voor de oefenhoeken op de sportvelden) door het college was meegenomen in de kadernota voor 2017. Door plaats te nemen in de nieuwe coalitie kregen we nog meer mogelijkheden om de volgens het CDA voor onze burgers belangrijke zaken te realiseren.

Als coalitiepartijen hebben we ervoor gekozen voort te borduren op het oude programma en daarmee op de kadernota zoals deze in juli is gepresenteerd. Wel zijn hier en daar keuzes gemaakt en zijn accenten gezet. Accenten en keuzes welke zijn gepresenteerd aan de raad op 1 september middels het coalitieakkoord. De groenvoorziening, de MOA, onze zwembaden, u hebt er kennis van kunnen nemen.

Belangrijk daarbij was - en is -, dat er dit jaar en de komende jaren een sluitende begroting wordt gepresenteerd waarbij in alle opzichten rekening wordt gehouden met de lastendruk van de inwoners. Geen gemakkelijke opdracht, maar wel een opdracht waarin dit college blijkens voor wat betreft de begroting voor 2017 in is geslaagd.

Het college heeft direct na haar aantreden onderzoek gedaan naar de leningenportefeuille en deze voor een lagere rente en een langere tijd geherfinancierd zodat er de komende jaren meer middelen beschikbaar zijn voor de begroting. Kortom, er is direct en gezocht naar meer beschikbare financiële middelen. Onze complimenten aan het college.

De begroting is sluitend en de lastendruk per huishouding gaat met 3,6% omlaag. De toename van de OZB wordt ruim gecompenseerd door de verlaging van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Hiermee is er door het college een kentering ingezet  ten opzichte van de stijgingen in de vorige jaren van respectievelijk 1,7 % in 2016 en van 7,6 % in 2015. 

De complimenten voor het college, maar ik wil hierbij ook noemen de ondersteunende ambtenaren die in zo’n korte tijd de kadernota en het coalitieprogramma hebben vertaald naar deze begroting.

“It is dúdlik in begrutting. Der stean in soad getallen yn”.

Voorzitter,
Complimenten maar ook kritiek.

Ik citeer uit de begroting – pagina 110 – “Om ruimte te creëren in de gemeentelijke begroting en voor initiatiefrijke inwoners wordt in 2015 een programma gestart om overbodige regelgeving zowel intern als extern te verminderen”. Ja u hoort het goed WORDT IN 2015…
Voorzitter het is vandaag 27 oktober 2016 en in de begroting wordt gesproken over voornemens voor 2015. Dit kan toch niet waar zijn? Overigens stond precies dezelfde alinea vorig jaar precies zo in de begroting.
En daarmee kom ik op mijn kritiek. Twee punten:

  1.  De begroting bevat veel plak- en knipwerk. Nu is plakken en knippen een kunst die in de eerste klassen van de basisschool wordt aangeleerd, maar niet zo maar op een begroting kan worden toegepast. Voor het nieuwe college ligt hier een kans! Stap af van het plakken en knippen en begin eens met een schone lei. Nu er een nieuw Besluit Begroting en Verantwoording ligt is er een mooie aanleiding. Sluit daarop aan voor wat betreft de programma’s! Dit geeft duidelijkheid voor ons als raad.
  2. Laat de begroting een begroting zijn en de kadernota een kadernota.  De kadernota bevat de kaders van wat we willen bereiken. De begroting is niet meer dan de financiële vertaling van de kadernota en geeft de mogelijkheden aan voor nieuw beleid.

“It is dúdlik in begrutting. Der stean soad getallen yn”.
Maar die staan er ook in de kadernota.

Voorzitter,
De begroting is sluitend. De meerjarenbegroting nog niet. Op basis van de in de septembercirculaire aangekondigde hogere uitkeringen uit het gemeentefonds zien we de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Als  CDA zien we dan ook mogelijkheden om in de komende tijd nog meer ambities te verwezenlijken. We denken daarbij aan de participatie van jongeren bij de politiek, de inzet van een goed preventieprogramma m.b.t. alcohol, drugs en gameverslaving, ruimte voor initiatieven vanuit de Mienskip, ondersteuning van ondernemers, …

Als we als fractie komen met nieuwe ambities zal het uitgangspunt zijn en blijven dat we dit alleen willen als dit niet leidt tot lastenverhoging voor de inwoners. Want,

“De begroting is net als een deken in de winter: als de één hem naar zich toe trekt, ligt de ander in de kou”, zo zei oud-politicus Hans van Mierlo.
En die kou gunnen we niemand.

Voorzitter, dank u wel.

Lydeke Zandbergen, fractievoorzitter 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra