Bouwplannen voor oude Van den Bruglocatie Buitenpost

Bouwplannen voor oude Van den Bruglocatie Buitenpost

De gemeente gaat zelf de exploitatie op zich nemen om de locatie bouw- en woonrijp te maken. Daarna worden de kavels aan de markt aangeboden.  “Sinds de verhuizing van het garagebedrijf naar het bedrijventerrein aan de Mûnewiek in Buitenpost is het terrein leeg. Het terrein is gesaneerd en klaar voor verdere ontwikkeling. Er is een dringende woningbehoefte waar we aan willen voldoen”, aldus wethouder Jouke Spoelstra.

Stedenbouwkundige studies
Om te komen tot een goed onderbouwd ontwikkelingsplan hebben er een aantal stedenbouwkundige studies plaatsgevonden. De voorkeur van het college gaat uit naar een variant waarbij twintig woningen bestaande uit vrijstaande woningen, 2/1 kap woningen en rijtjeswoningen worden gebouwd. Deze sluit het meest aan op de woningbehoefte van Buitenpost. Daarnaast is de gemeente in gesprek met Stichting Sprank om nader te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een woongebouw op de locatie. Sprank is een stichting die voorziet in zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Namens een woongroep uit Buitenpost zijn zij op zoek naar een nieuwe woonplek. Op de locatie heeft inmiddels geluids- en ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarnaast zal nog nader archeologisch onderzoek worden gedaan.

Vervolg
Zodra duidelijk is of een woongebouw wel of niet inpasbaar is op de locatie zal er worden gestart met de planologische procedure om de bestemming van de locatie aan te passen. Ook zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor de omwonenden waarbij de plannen worden gepresenteerd en uitleg wordt gegeven over de procedure. Het exploitatieplan en de start van de bestemmingsplanprocedure worden in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad behandeld. Wanneer alle procedures zijn doorlopen hoopt men in het voorjaar van 2022 over te gaan tot realisatie van de woningbouw.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra