CDA fractie kritisch bij de begrotingsbehandeling

CDA fractie kritisch bij de begrotingsbehandeling

Kadernota/Begroting 2011: overzicht voorstellen CDA-fractie


Voorstel CDA-fractie: verlaging tarief OZB
Het college stelde voor de totale lasten te lasten stijgen met 1,5%. Dit had tot gevolg dat de OZB (Onroerende ZaakBelasting) met 5,3% zou stijgen. In ons verkiezingsprogram heeft de CDA-fractie aangegeven dat de OZB met alleen de inflatiecorrectie mag stijgen.
Daarom heeft de CDA-fractie voorgesteld de meeropbrengst OZB vast te stellen op een percentage dat zo weinig mogelijk afwijkt van 1,5%, met inachtneming van een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast is voorgesteld het tarief rioolheffing voor 2011 vast te stellen op € 182,74.
Aangenomen! Het college heeft het percentage OZB uiteindelijk op 1,6% gesteld.

Voorstel CDA-fractie: geen bezuiniging op het leefbaarheidsfonds
Jaarlijks wordt een bedrag van € 4.100,-- per dorp leefbaarheidssubsidie uitgekeerd aan de lokale dorpsbesturen. Het college stelde voor hier 10% op te bezuinigen.
Omdat dit bedrag juist bestemd is voor de verbetering van de leefbaarheid in een dorp en de buurt heeft de CDA-fractie voorgesteld geen bezuiniging door te voeren. Ook andere partijen dachten hier zo over.
Het college heeft dit overgenomen.

Voorstel CDA-fractie: Eerst alternatieven zwemvoorziening Regio Buitenpost
Wij hebben het college gevraagd in de eerste helft van het komende jaar (2011) de raad alternatieven en plannen voor te leggen voor een privaatrechtelijke zwemvoorziening voor Buitenpost e.o. Daarnaast hebben wij het college verzocht alles in het werk te stellen om de openstelling van zwembad De Kûpe te handhaven zolang er nog geen alternatieven voorhanden zijn.De huidige gebruikers van het zwembad De Kûpe, de zwemclub, ouderen en ouders met kinderen maken zich zorgen over het zwemmen in de toekomst.
Niet aangenomen.

Voorstel CDA-fractie: onderzoek van zorg in natura naar meer persoonsgebonden budget
Wij hebben het college gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch meer met persoonsgebonden budgetten te werken voor bijv. WMO-voorzieningen in plaats van zorg in natura. Onze indruk is (mede op basis van gegevens van andere gemeenten) dat hierdoor minder kosten worden gemaakt voor overhead en organisatie. We hebben wel benadrukt dat dit op vrijwillige basis gestimuleerd wordt en mensen die zichzelf niet kunnen redden of geen hulp uit hun omgeving kunnen krijgen gebruik kunnen blijven maken van zorg in natura.
Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken.

Voorstel CDA-fractie: niet verhogen leges projectbesluiten
Het college stelde voor de leges voor projectbesluiten met € 500,-- te verhogen. De CDA-fractie was hier op tegen. De CDA-fractie benadrukt al jaren het bestemmingsplan buitengebied op orde te brengen. Nu moet namelijk voor bijna elke uitbreiding in het buitengebied een speciale procedure worden gevolgd die extra kosten met zich meebrengt. Naar onze mening is het niet rechtvaardig om alle extra kosten voor het volgen van deze procedure bij het (agrarisch) bedrijfsleven en of particulieren in rekening te brengen. Daarom hebben wij voorgesteld om de leges van projecbesluiten voor alsnog niet te verhogen.
Aangenomen.

Voorstel CDA-fractie: scholings-/werkstageplaatsen tijdens uitvoering lokaal wegenonderhoud
De komende jaren vindt een inhaalslag aan het achterstallig onderhoud van het lokaal wegennet plaats. Hier ligt een enorme kans voor de scholing en werkgelegenheid van met name jongeren welke niet onbenut mag blijven ligggen.De fractie is van mening dat voor scholing en onderwijs stage- en werk-/leerplekken op het terrein van planvoorbereiding en uitvoering wenselijk zijn.
Wij hebben voorgesteld een convenant af te sluiten met het beroepsonderwijs en met regionale/lokale bedrijven om zoveel mogelijk extra stage-/werkervaringsplaatsen in te vullen.
Aangenomen.

Voorstel CDA-fractie: realisering MFC Kootstertille
De fractie heeft voorgesteld om de beslissing m.b.t. het vrijmaken van extra middelen voor het MFC in Kootstertille op te schorten omdat een duidelijke onderbouwing van de dekkingsmiddelen ontbrak.
Ingetrokken. Het college heeft nl. aangegeven dat uit de reserve welzijnsaccommodaties waar o.a. renovatie en groot onderhoud van accommodaties uit wordt betaald dusdanig gevuld is dat een extra bedrag van € 370.000,-- beschikbaar gesteld kan worden. Het college heeft ons verzekerd dat de raad de komende jaren niet worden verrast met het verzoek om extra financiële middelen voor de reserve welzijnsaccommodaties. Met het totale gemeentelijke bedrag van € 500.000,-- kan de Stichting de boer op naar provincie en andere instellingen om subsidies binnen te krijgen voor de realisering van het MFC. De Stichting draagt met het dorp zelf een bijdrage van € 100.000,-- bij.

Voorstel CDA-fractie: Recreatie/deelname landelijke beurs
Onze gemeente zet in op een gezonde ontwikkeling van de recreatieve en toeristische sector in onze omgeving. Deze sector mag van de gemeente een pro actieve houding verwachten. Voorgesteld wordt te onderzoeken of er animo is om in 2011 gezamenlijk met de recreatieve ondernemers deel te nemen aan een landelijke beurs. Zo wordt deze omgeving nog beter op de recreatieve kaart gezet.
Aangenomen.

 

 

 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra