CDA raadskandidaten in gesprek met leden in “De Schakel” te Buitenpost

CDA raadskandidaten in gesprek met leden in “De Schakel” te Buitenpost

Dit gebeurde woensdag 17 februari in De Schakel te Buitenpost. De betreffende kandidaten zijn: Meindert Talma, 41 jaar, agrariër uit Twijzelerheide; Romke van der Wal, 39 jaar, rayonmanager steenindustrie uit Buitenpost en Jappie Zwaagstra 41 jaar, manager interne logistiek, eveneens uit Buitenpost. Het hoofddoel was om duidelijke te krijgen welk beleid nodig is om Achtkarspelen economisch, sociaal en maatschappelijk krachtiger te maken. De discussie werd geleid door Oud-statenlid Frans Kuipers uit Surhuisterveen.

Achtkarspelen Ambitieus
Jappie Zwaagstra uit Buitenpost (no. 8) benadrukte dat inwoners als eerste zelf actief moeten worden in en voor het eigen dorp. De dorpen moeten samen met de gemeente ‘uitvinden’ hoe de economisch gedragen leefbaarheid het beste versterkt kan worden. “Niet afwachten maar zelf nieuwe zaken aanpakken”, aldus Jappie. De gemeente kan, waar dat nodig is, met tijdelijk geld ondersteuning bieden. De voornaamste rol van de gemeente is faciliterend en dienstverlenend.

Sport en upgrading Stationsgebied
Romke van der Wal (no. 7) uit Buitenpost beklemtoonde dat sport een spilfunctie heeft voor de leefbaarheid van een gemeenschap. Sport en beweging is goed voor lichaam en geest. Het verdient ondersteuning van de gemeente, maar ook hier vormen de mensen zelf de spil. Daarom alleen al moeten de bestaande zwembaden blijven. Het heeft ook een grote sociale functie voor ouders, voor vrijwilligerswerk, voor ontmoeting, aldus CDA-lid Mvr. Teitsma. Een tweede punt van Van der Wal was de kansen die de nieuwe rondweg gaat bieden voor het centrum van Buitenpost. Daarbij opgeteld kan een sterke economische impuls verwacht worden van de ‘upgrading’ van het stationsgebied. “Deze twee veranderingen zullen elkaar versterkend werken en voordeel opleveren voor Buitenpost in z’n geheel”, aldus Romke van der Wal.

Landbouw en werkgelegenheid
Meindert Talma uit Twijzelerheide (no. 6) bekeek Achtkarspelen uit het oogpunt van een agrariër. Talma stelde vast dat de landbouw de stoffeerder is van het landschap. Achtkarspelen ligt min of meer verscholen in een prachtig nationaal landschap en biedt mee daardoor een schat aan economische kansen. Zowel direct als indirect levert de landbouw veel werkgelegenheid en dus ook veel economische mogelijkheden. Talma wees op bedrijven als de zuivelfabriek Gerkesklooster met 100 man personeel, kippenslachterijen (Storteboom), kunstmest (Sikkema) en dergelijke. Goed voor veel banen.
Maar ook zaken als landschapsonderhoud, bermbeheer, natuurbeheer, etc. leveren arbeidsplaatsen op. Het gaat altijd om het goed inpassen in het buitengebied. Grote en kleinere bedrijven moeten ingepast worden in het woudenlandschap. “Behoud het goede”, is mijn motto. “We willen niet leven, wonen en werken in Achtkarspelen en omgeving als in een land van Ot en Sien, zoals wel eens bij mij boven komt, als de FNP hierover het woord voert”, zo verklaart Romke zijn visie op de landbouwtoekomst.

Groot en klein heeft elkaar nodig
Jan Lammers, CDA-lijsttrekker, bepleit dat het in heel Achtkarspelen moet gaan om het versterken van een breed economisch pakket, dat ‘op maat’ gesneden moet worden voor de verschillende dorpen. Daarbij zijn de mensen zelf als eerste aan zet. We gaan een toekomst tegemoet met ‘minder overheid, meer samenleving!’ Het behouden van leefbare dorpen die naar verhouding eigen economische mogelijkheden krijgen en behouden, met noodzakelijke basisvoorzieningen is voor het CDA een must. Grotere kernen zoals Surhuisterveen of Buitenpost kunnen niet goed ‘draaien’ zonder de omliggende dorpen en wijdere omgeving en omgekeerd profiteren de kleinere dorpen van de voorzieningen van de grotere kernen. Dit is een logische wisselwerking die je niet moet willen tegenhouden.
Gelukkig is in Achtkarspelen nog sprake van groei en nog niet van krimp. In dit verband gezien zijn goede samenwerkingsafspraken nodig met buurgemeenten. “Maar het beleid moet in de eerste plaats gericht zijn op versterking van onze eigen economische positie”, aldus Jan Lammers. Elk dorp heeft bestaansrecht en daarbij hoort dat de sociaal maatschappelijke basis nodig is om de leefbaarheid vast te houden. Zo gezien hebben alle 12 dorpen elkaar nodig. Zowel economisch als sociaal en in de zin van dienstverlening. Je tegen elkaar afzetten helpt niet, samen werken des te meer”, zo besloot Lammers zijn toespraak.
De discussieronde spitste zich toe op sociaal en maatschappelijk welzijn; het vasthouden van basisvoorzieningen in de dorpen; versterking de economie in de breedte maar ook de werkgelegenheid in en van agrarische bedrijven in relatie tot landschapsbeheer, natuur en recreatie.
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra