CDA wil niet stoppen met het ouderenbeleid

CDA wil niet stoppen met het ouderenbeleid

Niet stoppen met ouderenbeleid, geen sluiting bibliotheek!!
Voor ons ligt de Kadernota 2012. Een boekwerk vol met bezuinigingsvoorstellen, daar moeten wij het deze keer mee doen in plaats van leuke plannen bedenken en uitzetten.
Vorig jaar hebben wij in het kader van bezuinigingen al ingezet op: gespreide verantwoordelijkheid , één van de uitgangspunten van het CDA, niet alleen meer de overheid  maar de verantwoordelijkheid daar leggen waar het kan en het hoort. Maar de echte omslag  moet nog komen.
We blijven kiezen voor onze burger, onze verenigingen en haar activiteiten en vrijwilligers.  Op naar krachtige dorpen met actieve vrijwilligers en betrokken burgers. Daar moeten we in blijven investeren en dit eerder  versterken dan afbouwen! Daarvoor zetten we op de volgende 3 speerpunten in: 
1. Burgers en verenigingen meer invloed op diverse terreinen : bijv. op gebied van zwembad (degenen erbij betrekken die er belang bij hebben dat het behouden blijft , laat muziekverenigingen zelf  diensten inkopen bij de muziekschool
2. Subsidies meer direct naar verenigingen, organisaties, dorpen  waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn en zelf laten bepalen waar het geld aan wordt besteed om afgesproken doelen te bereiken en gewenste activiteiten uit te voeren en /of te houden. Dit betekent ook  minder geld direct naar professionele organisaties . Nogmaals ga op zoek naar verenigingen in dorpen die goed draaien veel betekenen voor het dorp, deze eerder versterken.
3. Minder regels : zie hiervoor  bouwvergunningsmodel Grootegast,  het opheffen van de duurzame gebruiksgoedregeling,  meer vrijheid m.b.t. reclamebeleid binnen bebouwde kom,  moet welstandszorg echt alles beoordelen of doen we alleen nog grote bouwprojecten en bouwplannen waarbij het voorerf wordt gewijzigd?
Aan de hand van deze speerpunten zijn we door het stuk gegaan: Geconcludeerd dat we niet met alle voorstellen kunnen instemmen.  In hoofdzaak voor het rode scenario 1 (sociaal bewogen en zorggericht) met een aantal aanpassingen. Wij gaan eerst voor een te bezuinigen bedrag van 1,3 – 1,5 mln euro.
Dit betekent o.a.  dat we niet ‘volledig stoppen met ouderenbeleid’ en de bibliotheek in Buitenpost sluiten. Worden er veranderingen ingezet bijv. in relatie met de kanteling van het WMO-beleid dan eerst de raad hierover informeren. Wat het bibliotheekwerk betreft, overleg eerst maar eens de regiovisie.
We handhaven het  kwijtscheldingsbeleid.  Wel zullen we de bezuinigingen op het participatiebudget moeten slikken , het rijksbudget wordt drastisch verlaagd. Maar bezuinigingen op diverse subsidies op blz. 15 van de kadernota,  niet akkoord, veel vrijwilligers worden hierdoor direct geraakt, hetgeen wij niet wensen.
Alternatieven waarop wel bezuinigd kan worden zijn naar onze mening te behalen op het wegenonderhoud en minder geld naar professionele organisaties/tussenpersonen.  Bijv. jeugdhonken zelf een bijdrage verstrekken, waarbij ze evt. professionele ondersteuning zelf in kunnen kopen.
Samenwerking met Tytsjerksteradiel en Kollumerland
Voorgesteld is de samenwerking met Tytsjerksteradiel versneld  op te voeren  door ambtelijke fusie  in 2015. Zou dan leiden tot een besparing van 1 mln. Euro.  Kollumerland is hier niet bij betrokken. Wat is op dit moment ons standpunt hierin?
A. CDA gaat nu even op de rem staan. Waarom?
In november 2009, is nu anderhalf jaar geleden hebben wij besloten preferente samenwerking  met Tytsjerksteradiel aan te gaan en coherente samenwerking met Kollumerland. Dit standpunt hebben we ingenomen en dat geldt voor ons ook nu nog.
B. Het CDA wil niet  dat nieuwe ontwikkelingen en/of afspraken op het gebied van samenwerking met Tytsjerksteradiel ten koste zal gaan van de samenwerking die we hebben met Kollumerland.  Voor ons zijn er nu geen redenen om  overhaaste stappen te doen die naar onze mening de samenwerking alleen frustreren. Bovendien kunnen wij de gevolgen van de versnelde samenwerking door  ambtelijke fusie nu even niet overzien. Ook de bezuiniging van 1 miljoen euro leidt tot discussie.

C. De drie gemeenten gaan samenwerken op het gebied van Welzijn, Inkomen en Zorg.  Wellicht dat we deze samenwerking met z’n drieën kunnen uitbreiden in afwachting van de evaluatie .
In september zullen we ons nader over het raadsvoorstel  ambtelijke fusie buigen. We willen een en ander zorgvuldig tegen elkaar afwegen.
Neemt niet weg dat  samenwerking jaarlijks wel  een besparing moet opleveren op uitvoeringsgebied omdat bepaalde werkzaamheden worden gecombineerd.
CDA-fractie Achtkarspelen, Tsjikke Krol-Buma, fractievoorzitter
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra