CDA zet zich in voor behoud muziek onderwijs

CDA zet zich in voor behoud muziek onderwijs

Belang van muziek

Sport en cultuur vormen via de verenigingen in de dorpen de ‘smeerolie’ voor het ‘Mienskipsgevoel’. Daarnaast is uit meerdere studies gebleken dat muziek van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren. Muziek stimuleert de cognitieve ontwikkeling waardoor kinderen beter leren lezen en schrijven. Kortom: muziek is belangrijk. In het gesprek De Wâldsang bleek dat men graag in gesprek wil met de federatie van muziekverenigingen en het onderwijs om te zoeken naar mogelijke oplossingen. De coalitie roept via de motie de gemeente op deze handschoen op te pakken en samen te zoeken naar wegen om het muziekonderwijs te behouden. Bij de kadernota voor 2022 hopen we concrete plannen te zien hoe we het muziekonderwijs in Achtkarspelen kunnen blijven behouden. 

 

MOTIE

Agendapunt: 6. Programmabegroting 2021 - 2024 

Onderwerp: Veiligstellen continuïteit muziekonderwijs 

De raad van de gemeente Achtkarspelen in vergadering bijeen d.d. 12 november 2020 

Verzoekt het college: 

In samenwerking met De Wâldsang, het basisonderwijs en de federatie voor muziekverenigingen in Achtkarspelen voor de behandeling van de kadernota 2022 te komen met een voorstel waarbij de continuïteit van het muziekonderwijs voor de jeugd wordt veiliggesteld. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

• Sport en cultuur vormen via onze verenigingen in de dorpen de ‘smeerolie’ voor het Mienskipsgevoel. 

• Muziek is van groot belang voor ieder kind. Kinderen met muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren dan anderen. Muziek stimuleert de cognitieve ontwikkeling van kinderen waardoor ze beter leren lezen en rekenen. 

• De basis voor de muzikale ontwikkeling wordt gelegd in de basisschoolleeftijd. 

• Het belang van goed muziekonderwijs is eveneens een belang van het onderwijs, de ouders en van de federatie voor muziekverenigingen. 

 

CDA-Achtkarspelen,                         GBA-Achtkarspelen,     CU-Achtkarspelen, 

Mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen   dhr. S.W. Vegelin         mevr. D.A. van der Vaart-Kralt

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra