Coalitie wil ook buitenstedelijk bouwen in Achtkarspelen

Coalitie wil ook buitenstedelijk bouwen in Achtkarspelen

Het provinciaal beleid is eerder dit jaar verruimd doordat gemeenten meer vrijheden krijgen om in de dorpskernen te bouwen. Daarbij staat ook de herziening van de woonvisie in de gemeente Achtkarspelen deze maand op de raadsagenda. De focus van enkel bouwen in de grotere dorpskernen wordt verlegd naar alle dorpen waar behoefte is.

Dit is nodig, niet alleen omdat de Friese bevolking groeit tegen alle krimpscenario’s in,maar ook omdat andere factoren in de afgelopen jaren zijn veranderd. Meer eenpersoons huishoudens, ouderen die langer thuis blijven wonen en jongeren die langer alleen wonen. 

De coalitie van CDA, GBA en ChristenUnie vindt dat het college hier inmiddels goed op in heeft gespeeld door alle reëel bestaande bouwplannen en uitbreidingsmogelijkheden uit de kast te halen. Toch is er nog steeds krapte op de woningmarkt en zitten er nog hobbels in het Provinciaal beleid.
Nog steeds horen de partijen terug van burgers dat er veel vraag is naar nieuwe woningen voor starters en senioren. Zowel in de koopsector als sociale huursector. Ook de vraag naar vrije kavels voor diverse dorpen blijft hoog.

Aan de initiatieven uit de gemeenschap ligt het niet. Meerdere initiatiefnemers zetten zich al langere tijd in om woningbouw te realiseren in de gemeente. Veel geschikte locaties binnen de dorpskom vallen echter buiten de voorstelling van de provincie van binnenstedelijk en worden als buitenstedelijk beschouwd. Juist dit staat een definitieve oplossing voor de krapte op de woningmarkt in Achtkarspelen in de weg. De coalitie is van mening dat juist een soepele mix van zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk bouwen recht doet aan de woningbehoefte en leefbaarheid in de dorpskeren. Alleen maar binnen de dorpen bouwen mag niet teveel ten koste gaan van groen.

De fracties van de ChristenUnie, GBA en het CDA dienen daarom een motie in om het college op te dragen zich tot het uiterste in te spannen om bij de Provincie extra woningen los te krijgen in het buitenstedelijk gebied. Zo wil de coalitie jong en oud helpen om in eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra