De Feanster : Spreekbuis “Folle lok en seine – veel heil en zegen”

De Feanster : Spreekbuis “Folle lok en seine – veel heil en zegen”

De afgelopen weken hebben velen elkaar folle lok en seine toegewenst. We wensen elkaar veel goeds toe, maar nemen we daarbij ook onze eigen verantwoordelijkheid om – daar waar het binnen onze eigen mogelijkheden ligt - het geluk van de ander te vergroten?

De laatste raadsvergadering werd voorafgegaan door het stellen van vragen door de CDA-fractie over het collegebesluit in Achtkarspelen geen AZC te willen vestigen.

De CDA-fractie staat voor transparantie.  Zij wil, als vertegenwoordiger van de burgers in Achtkarspelen, in alle openheid van een raadsvergadering het gesprek met het college aangaan over het al of niet vestigen van een AZC. Op de door het college georganiseerde besloten raadsbijeenkomst waarin de mening van de verschillende fracties werd gepeild heeft het CDA dit dan ook duidelijk kenbaar gemaakt. Neem als politieke partijen je verantwoordelijkheid en laat de burger horen waarvoor je staat!

Als CDA-fractie missen we richting de burgers een actieve houding van het college. Waarom niet allang een vraag bij de burgers neergelegd? Waarom niet allang de mening peilen bij de verenigingen voor plaatselijk belang? Waarom in een besloten setting eerst de mening peilen bij de raad? Waarom niet gewoon zeggen: wij weten het niet!

Als CDA-fractie vinden we dat Nederland de morele plicht heeft om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Als CDA-fractie voelen we ons verantwoordelijk voor onze naasten, ook al wonen ze nu niet naast de deur. Als CDA-fractie hebben wij een positieve grondhouding tegenover de opvang van vluchtelingen in de gemeente Achtkarspelen.

Echter wij missen op dit moment het antwoord op een aantal vragen. Als fractie willen we ons goed laten informeren over de (on)mogelijkheden, voordat we een definitief standpunt innemen.

Voorbeelden van vragen, die we hebben en/of hadden: Is het mogelijk te kiezen voor een AZC specifiek voor gezinnen? Hoe gaan we om met gevoelens van onveiligheid vanwege de eventuele komst van een AZC? Betekent de komst van een AZC, dat dit budgettair neutraal is? Dit in verband met de slechte financiële situatie van onze gemeente. Inmiddels hebben we begrepen dat een AZC ons als gemeente financieel voordeel en werkgelegenheid oplevert. Wat zijn de mogelijkheden die we als gemeente hebben als het gaat om de omvang? Als goed rentmeester willen we ook antwoord op de vraag of leegstaande gebouwen kunnen worden ingezet om kapitaalsvernietiging te voorkomen. Is er een mogelijkheid voor initiatieven van particulieren/ondernemers?

In de Bijbel lezen we over de werken van barmhartigheid: “Voed de hongerige  en geef de dorstige te drinken” maar ook “verzorg de zieken en herberg de vreemdeling”. 

Folle lok en seine betekent voor ons als fractie dan ook onze verantwoordelijkheid nemen om te werken aan het geluk van de vreemdeling, de vluchteling die een beroep op ons doet.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra