Dit CDA elftal staat de komende 4 jaar voor u klaar.

Dit CDA elftal staat de komende 4 jaar voor u klaar.

Allinne kinne jo fansels hurder, mar troch gear te wurkjen komme jo folle fierder!!”

Dêrom wurket it CDA “Midden tusken de Minsken”.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema