Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden

Geen woorden, maar daden!
Zo opende de CDA fractie haar inbreng tijdens de bespreking van de kadernota op 5 juli j.l. Wat is nou precies de bedoeling van een kadernota zult u zich afvragen? Nou met de kadernota wordt door de raad het kader bepaald waarbinnen het college het komend jaar kan werken. Rode draad in dit document is ook dit jaar weer “ Elkenien dwaande” .  Een nieuw accent voor dit jaar  is geworden, dat meer van de burger zelf wordt verwacht en wat we dus aanduiden met de term  ´eigen kracht´.
Eigen kracht zien we o.a. ook terug in het nieuwe WMO-beleid en gaat op de volgende manier werken. Komt er een burger bij de balie of is er een melding dan wordt eerst gekeken naar wat hij of zij  zelf kan doen eventueel met hulp uit zijn of haar omgeving. Vervolgens kan als dat nodig is worden gekeken naar een ondersteunende dienst vanuit de gemeente of een andere instantie.
De tijd dat de overheid  alle problemen voor een burger kan oplossen is helaas voorbij. In deze crisistijd die bol staat van tekorten en bezuinigingen  is een hulpzoekende burger dus vaker aangewezen op zichzelf of hulp uit de omgeving.  Het CDA ondersteunt dit ook vanuit haar grondbeginselen : gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit.
Niet alleen van de burger wordt meer verwacht, maar immers ook van dorpsbelangen, verenigingen, instellingen en vrijwilligers. Het kan een zware taak zijn, maar zeker een hele nobele, iets waardoor je de mensen in de maatschappij ook weer verbindt en samenbindt.
De kadernota drukte ons daarnaast ook weer keihard met de neus op de feiten . Ook onze gemeente moet bezuinigen. We komen ettelijke honderdduizenden euro´s tekort te kort. Dat maakt het voor de raad verdraaid lastig om een aangename politiek voor de gemeente en haar burgers te bedrijven. Wij liggen daar als raad wakker van, dat mag u gerust weten.
Voor de kadernota hebben wij als CDA gezocht naar een aantal bezuinigingsmogelijkheden. We hebben  o.a. afgelopen jaar aangedrongen op een mogelijkheid om het peuterspeelzaalwerk aan te besteden. In het peuterspeelzaalwerk wordt fors  geïnvesteerd zonder dat het een kerntaak van de gemeente is. Met een aanbesteding zouden we kunnen bezuinigen zonder dat dit ten koste gaat van 1. de kwaliteit, 2.het aantal voorzieningen (in bijna alle dorpen een peuterspeelzaal/peuteropvang) en 3. de betaalbaarheid voor álle ouders. Aan voorgenoemde drie aspecten willen we dan ook absoluut niet tornen. De kans is aanwezig dat we door middel  van een dergelijke aanbesteding deze drie aspecten kunnen behouden en tegelijkertijd kunnen bezuinigen, tel uit je winst!. Ook in naburige (kleine) gemeenten is de trend te zien dat peuterspeelzaalwerk wordt omgezet in peuteropvang. De inhoud blijft hetzelfde voor de kinderen, alleen in een andere constructie.
Tot slot hebben we samen met de fractie van de FNP, een motie ingediend met betrekking tot de subsidiering van de  Kruidhof in Buitenpost. De uitgaven hiervoor zijn fors, terwijl ze niet onder de kerntaken van de gemeente vallen. Er komt nu dan dus ook een onderzoek naar de mogelijkheden om te besparen op subsidiering  van de Kruidhof, zonder dat dit ten koste gaat van de sociaal maatschappelijke rol die de Kruidhof speelt in de regio.
“ Elkenien dwaande en eigen kracht” , het zijn prachtige  woorden met potentie tot grote daden. Met z´n allen zetten we de schouders eronder!

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra