Het ambtsgebed

Het ambtsgebed

De Raad van Achtkarspelen kent al heel lang niet meer het ambtsgebed, zoals het ooit is gestart - namelijk als onderdeel van de raadsvergadering. Het gebed vindt plaats voor de opening door de voorzitter en na het afsluiten door de voorzitter. Voor mij bij de start van mijn politieke werk een vreemde ervaring.

Als voorzitter ben ik gewoon een vergadering eerst te openen en daarna als eerste agenda punt een moment van bezinning te hebben. Voor mij is de bezinning een wezenlijk onderdeel van de vergadering.

Het ambtsgebed zoals uitgesproken in onze gemeente wordt niet uitgesproken door de voorzitter, maar bij toerbeurt door een viertal raadsleden, die hebben aangegeven dit gebed te willen uitspreken. Waarom er maar vier zijn, die dat doen heeft verschillende redenen. Ik heb een aantal raadsleden ernaar gevraagd en kreeg de volgende antwoorden:
    • Ik heb niets met een gebed …
    • Ik ben er nooit voor gevraagd…
    • Het moet in het Frysk en daar vind ik lastig…
Kortom, het zijn nogal verschillende redenen.

Op de ledenvergadering hebben we als fractie de mening van de leden over het al of niet afschaffen van het ambtsgebed gehoord. De reacties waren zeer divers.  Ook in de fractie hebben we uitgebreid over de voors en tegens gesproken.  Samen kwamen we tot twee conclusies:
    1. We vinden het gebed te heilig om hierover een politieke discussie aan te willen gaan.
    2. We beperken onze bijdrage tot een stemverklaring.

Stemverklaring CDA:
Het CDA betreurt het dat de FNP het gebed onderwerp maakt van een politieke discussie. De leden van de CDA-fractie willen de belangen van Achtkarspelen en haar inwoners dienen. Voor de verantwoordelijkheid, die zij daarvoor hebben gekregen putten zij de kracht en inspiratie uit hun geloofs- en levensovertuiging. Zij respecteren daarbij elkaars mening binnen de fractie. Maar ook de mening van de raadsleden die geen waarde hechten aan het ambtsgebed. In onze democratie is het aan de meerderheid van de  raad om te beslissen. De CDA-fractie vraagt om een hoofdelijke stemming.


Met alleen de leden van de CU en van het CDA tegen heeft de raad vervolgens besloten tot afschaffing.

Iepeningsgebed
Hear fan himel en ierde, wy bidde Jo om in segen foar alle wurk, dat fan ús ferwachte wurdt. Jou ús wiisheid en leafde, dat wy ús yn dwaan en litten ôfhinklik witte fan Jo en ús beslissings it wolwêzen fan de gemeente befoarderje meie. Wy freegje dit fan Jo, yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear, Amen.

Slotgebed
Hear fan himel en ierde, wy tankje Jo fan herten, foar wat wy mei elkoar dwaan en beslute koene. Wolle Jo it segenje, dat it sin en doel hawwe mei foar de gemeente, waans noeden en soargen ús tabetroud binne. Bliuw har no en de kommende tiid nei by, segenje har ynwenners. Wy freegje Jo dit yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear, Amen.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema