Huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente ondertekenen prestatieafspraken 2021

Huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente ondertekenen prestatieafspraken 2021

Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente. Dit is vastgelegd in de woonvisie ‘Gemeente Achtkarspelen Wonen voor jong en oud’. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.

Duurzaamheid
Duurzaamheid blijft één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. “De ambities van de partijen op het gebied van verduurzaming liggen hoog. Partijen hebben elkaar daarbij ook nodig’, aldus wethouder Margreet Jonker. De gemeenteraad heeft hiertoe op 19 november jl. een motie ingediend. De Contactraad van de SWA ondersteunt het verduurzamen van woningen maar focust zich ook op de betaalbaarheid.
Nieuwbouw
SWA gaat in verschillende dorpen locaties voorbereiden voor nieuwbouw dan wel nieuwbouw realiseren. De gemeente heeft in het kader van de regionale woningbouwafspraken met de provincie de eigen verantwoordelijkheid gekregen voor het realiseren van nieuwbouw. Wethouder Spoelstra geeft aan: “We zijn daarom met de SWA en hun Contactraad in overleg over de kwaliteitsverbetering van de sociale woningbouw in elk dorp”.

Corona
Directeur SWA, Emmy Elgersma: “De afspraken in deze prestatieovereenkomst zijn zeer ambitievol en gedaan onder de voorwaarde van gelijkblijvende externe en interne omstandigheden, maar we kunnen de gevolgen nog niet overzien”. Indien de omstandigheden wijzigen als gevolg van incidenten, (economische) crises bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19 dan gaan partijen in overleg hoe hier mee om te gaan.

(Bron tekst en foto: gemeente Achtkarspelen )

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra