Jong geleerd, jong gedaan!

Jong geleerd, jong gedaan!

Onze kinderen en jongeren moeten goed onderwijs krijgen. Daarbij dienen de ambities op een zo hoog mogelijk, realistisch niveau te worden gesteld.

Ondanks het feit dat er in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, worden er in Achtkarspelen nog steeds achterstanden gesignaleerd. Om die achterstanden op tijd aan te pakken, blijven Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) de speerpunten in het beleid van onze gemeente. CDA Achtkarspelen zet zich er intensief voor in dat geldelijke middelen daarvoor blijvend worden ingezet.
Onze scholen zorgen ervoor dat kinderen goede ontwikkelingskansen worden geboden. Wij vinden dat het samenvoegen van voorzieningen in de vorm van een brede school daarbij van groot belang kan zijn.
Om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten pleiten wij voor intensievere samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven en de aanbieders van (beroeps)opleidingen.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. De gemeente heeft, in de visie van het CDA, taak ouders/opvoeders te ondersteunen en stimuleren bij hun opvoedende taken.

 

Concrete punten
1.1. Het CDA wil dat het VVE-beleid en het Onderwijs-achterstandenbeleid (OAB) voortgezet wordt, zodat achterstanden aangepakt kunnen worden en kansen voor kinderen optimaal benut worden.

1.2. Het CDA stimuleert de ontwikkeling van brede scholen (met bijvoorbeeld kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, sport, zorg), indien daar draagvlak voor is en mits de eigen identiteit van de school behouden blijft.
1.3. Het CDA stimuleert het geven van Engelse les op de basisschool.
1.4. Behouden van en investeren in het Fryske taalonderwijs.
1.5. Schoolgebouwen (in basis- en voortgezet onderwijs) moeten flexibel zijn in opzet, multifunctioneel zijn en goed uitgerust zijn.
1.6. Gezinsbegeleiding voor (ernstige) gezinsproblemen (ouderschaps-cursussen, gezinscoach).
1.7. Het CDA Achtkarspelen wil voldoende middelen om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen.
1.8. Het ontmoedigingsbeleid voor alcohol en drugsgebruik wordt door CDA Achtkarspelen actief ondersteund om de gezondheid van onze jongeren te beschermen.
1.9. Laagdrempelige en niet-bureaucratische zorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 

 

Lees hier meer over de uitgangspunten van CDA Achtkarspelen.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra