Spreekbuis De Feanster : De Waarheid ?

Spreekbuis De Feanster : De Waarheid ?

Verschillende partijen uit Achtkarspelen hebben hun waarheid over de gebeurtenissen in de gemeentepolitiek van de afgelopen weken gedeeld in de media. Vanuit de verschillende partijen kwamen verschillende verhalen. Wat moet je als burger dan geloven?
Als CDA gaan we er van uit, dat iedere partij het beste voorheeft met de burgers, ondernemers, organisaties van Achtkarspelen en niet willens en wetens leugens verkondigd.  “De waarheid” wordt mede gevormd door de emoties die er zijn.

Op 14 juli werden drie wethouders naar huis gestuurd. Drie wethouders, die op zijn of haar terrein in de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan de doelstellingen van het coalitieakkoord PvdA, GBA en FNP. Alle partijen waren van mening, dat er nu zo snel mogelijk een nieuwe coalitie gevormd moest worden. Nadat een poging van het FNP niet lukt een nieuwe coalitie te vormen werd het CDA 25 juli gevraagd deze klus op zich te nemen. Na vier weken kon op dinsdagavond 30 augustus de laatste hand worden gelegd aan een akkoord. Een kort akkoord van vier pagina’s voor twee jaar, dat voortborduurt op het oude programma. Vanwege de gewenste snelheid werd de raadsvergadering gepland op 1 september. Voor de oppositiepartijen was daardoor helaas slechts een dag beschikbaar de vier pagina’s te lezen.

Als nieuwe coalitie is geïnvesteerd in de samenwerking van de drie partijen. “Alleen kun je snel, maar samen kom je verder, samen bereik je meer!”. Dat moet ook de kracht zijn van deze nieuwe coalitie. Een samenwerking, waar mogelijk ook met de partijen, die nu de oppositie gaan vormen. Om de informateur de heer Atsma te citeren: “Alle partijen hebben het belang van Achtkarspelen voor ogen. De verschillen zijn niet zo groot!”.

De twee punten, die uit het akkoord de meeste aandacht kregen zijn de samenwerking met Tytsjerksteradiel en de motie over het Sociaal Domein, de zogenaamde 3%-motie. Ook het CDA heeft deze motie gesteund. Voor het doel van de motie – een sluitende begroting en meer geld voor de Mienskip – is een andere oplossing gevonden. In plaats van investeren uit een onzeker overschot van het Sociaal Domein, wordt maximaal een miljoen euro uit de niet geïnvesteerde middelen in het kader van de participatiewet (de zogenaamde BUIG-middelen) ingezet.
De samenwerking met Tytsjerksteradiel, essentieel voor beide gemeenten om elkaar te versterken, moet niet in 2017, maar in het najaar van 2016 worden geëvalueerd. De indruk bestaat dat de bij de start geformuleerde uitgangspunten, waarbij het gaat om uitvoering van de door de beide raden vastgesteld beleid, zijn uitgebreid.

Tot slot, het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit vier (deeltijd) wethouders, samen goed voor drie banen. Vier betrokken inwoners, die ieder voor zich en ook als team samen met de burgemeester zich maximaal willen inzetten voor onze gemeente. Jouke Spoelstra, Klaas Antuma, Gerda Postma en Harjan Bruining: succes!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen, fractievoorzitter CDA-8K

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra