Spreekbuis De Feanster : Kiezen voor krimp in de regio?

Spreekbuis De Feanster : Kiezen voor krimp in de regio?

Vorige week heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland besloten om het traject van de Skieding tussen Surhuisterveen en de A7 te vernieuwen. Dat betekent geen nieuw tracé maar laten zoals het is. Een of twee ovondes erbij en de aanwonende die dat wil krijgt een ontsluiting via de achterkant.

De CDA fractie vindt dit een teleurstellend besluit. Wij hebben het gevoel dat de Provincie deze regio flink in de steek laat. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in ontsluiting van diverse gebieden in Fryslân. Denk aan de ontsluiting van Hallum met een snelle verbinding naar de A31. Denk aan de  regio rond Dokkum met de Centrale as, maar denk ook aan de weg Drachten – Appelscha. Allemaal investeringen om deze gebieden aantrekkelijk te houden. Gebieden waar weer ruimte is voor de regionale bedrijven, maar bovenal een plek om te leven. Ook zijn er keuzes gemaakt voor veiligheid en ook dat is ons als CDA veel waard.

Maar,…

bij de ontsluiting van onze regio ( en naast de dorpen van Achtkarspelen is dat voor ook de dorpen in de  gemeente Kollumerland CA en de dorpen aan de Groningse kant van de Skieding) geeft de Provincie niet thuis.  Hierbij baseert de Provincie zich naast de MER (MilieuEffectRapportage) op een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA). Rapporten, die alles vertalen in geld. Dat gaat van economische waarde tot leefbaarheid, van veiligheid tot milieu.  Een goede zaak, maar dan moet je wel alle elementen meenemen. 

Als CDA fractie kiezen we voor onze regio. Een regio waar het fijn wonen en werken is. Een regio waar we de werkgelegenheid, die we hebben willen behouden.

Dit vraagt om keuzes. Dit vraagt om een Skieding die deze ambitie kan waarmaken. Maar ook een keuze die de leefbaarheid in onze regio versterkt. Dat vraagt in onze ogen om een nieuw tracé en niet het oplappen van de huidige weg. Een nieuw tracé dat er voor zorgt , dat de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied rond de Scheiding wordt verhoogd. Allemaal zaken die niet in geld uit te drukken zijn. Zaken die om een principiële keus vragen. Wij missen deze bij de Provincie. De CDA fractie ligt zich hierbij niet neer. Wij roepen Provinciale Staten op om het voorstel van Gedeputeerde Staten niet over te nemen.  Kiezen voor het voorstel van Gedeputeerde Staten is kiezen voor een toekomst van Krimp in de regio. 

Jacob Zwaagstra

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra