Spreekbuis Right to Challenge

Spreekbuis Right to Challenge

Door Jouke Spoelstra

Huidige situatie
Vragen die de agenda van de gemeenteraad van Achtkarspelen domineren gaan over waarvoor  de gemeente verantwoordelijk is en waarvoor  niet. Vanwege de bezuinigingen wordt er steeds meer verwacht van inwoners. Volgend jaar wordt van de burgers verwacht dat zij een rol krijgen in het verzorgen van de perkjes en  grasveldjes . Ook voor het onderhoud van de sportvelden  wordt verwacht dat vrijwilligers dit  gaan oppakken. Op het gebied van zorg zijn vele voorkomende woorden in het coalitieprogramma: participatiesamenleving,  kanteling, en decentralisatie; er wordt meer verwacht van  inwoners van onze gemeente maar het blijft meestal bij woorden en dat blijkt uit het coalitieprogramma van PvdA, GBA en FNP.  Als CDA kunnen wij ons vinden in zelfwerkzaamheid maar de vraag hoe burgers daarbij worden betrokken wordt niet concreet beantwoord. Het CDA komt met het antwoord op de vraag “hoe” door begin volgend jaar te komen met een initiatiefvoorstel om het right to challenge-principe (RTC) te introduceren.


RTC in praktijk
Als CDA willen wij inwoners de kans geven mee te denken aan een beter eigen dorp. Dit willen wij doen door ‘right to challenge’ (recht om uit te dagen) te introduceren. In Engeland en Denemarken is het RTC-principe  sinds 2012 een succesvol recht van dorpen, buurten, etc. Deze organisaties zijn  uitdagers van de gemeente.  Het RTC houdt in dat wanneer een  dorpsbelang of vereniging gelooft een dienst die de gemeente op dit moment levert beter kan invullen tegen een soortgelijke prijs deze het recht krijgt om de gemeente uit te dagen. Indien de uitdager dan aangeeft concurrerend te zijn dan wordt de gemeente verplicht de uitdager in het aanbestedingsproces mee te nemen.  Zo kunnen dan diensten als groenbeheer, sportvoorzieningen, zorg en duurzaamheidinitiatieven, door inwoners zélf worden overgenomen.  Het initiatief komt zo van onderop. Indien de samenleving de mening is toegedaan dat  de dienst goed wordt  ingevuld is dat ook prima.  Het is een recht en geen plicht.


Vervolg
Wij zijn van mening dat RTC het instrument is voor burgers om initiatieven te nemen in eigen buurt of dorp waarbij extra bezuinigd geld besteed kan worden binnen de eigen organisatie, vereniging of dorp zodat er een positieve prikkel ontstaat om zelf initiatieven te ontwikkelen. Als CDA Achtkarspelen zijn wij er van overtuigt dat de kracht van de gemeente niet in het gemeentehuis zit maar bij de inwoners van de dorpen zelf. U hoort nog van ons!

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra