Spreekbuis Ynwenners Achtkarspelen en ‘Rjocht fan Sprekken’

Spreekbuis Ynwenners Achtkarspelen en ‘Rjocht fan Sprekken’

Spreekbuis 11-3-2015 Jouke Spoelstra

In mijn vorige spreekbuis kondigde ik het initiatiefvoorstel ‘Right to Challenge’ van het CDA Achtkarspelen aan. Inmiddels hebben wij in Achtkarspelen Right to Challenge omgedoopt naar de Friese term ‘Rjocht fan Sprekken’. Een initiatiefvoorstel is een zeldzaamheid in Achtkarspelen en persoonlijk vind ik dat jammer. Als raadsleden kun je vaak kritiek hebben op elkaar en op het college maar vervolgens zelf met plannen komen komt blijkbaar niet voor.

Als CDA Achtkarspelen zijn wij van mening dat de kracht van onze gemeente niet ligt in het gemeentehuis maar in de dorpen. In onze 11 dorpen kennen de mensen elkaar en is er de bereidheid om in onze leefomgeving te investeren (bijvoorbeeld groenonderhoud, sportveldenonderhoud of buurtwerk).

Kort samengevat betekent ‘Rjocht fan Sprekken’  het volgende: inwonersinitiatieven (dorpsbelangen, buurtverenigingen, sportverenigingen of stichtingen) moeten zelf het initiatief kunnen nemen om een publieke dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter of anders moet. Publieke diensten zijn onder andere het groenonderhoud, buurtwerk of het sportveldenonderhoud. Voorwaarde is wel dat deze inwonersinitiatieven voldoende financiële middelen krijgen om de dienst goed uit te voeren. Bovendien versterkt ‘Rjocht fan Sprekken’ de onderlinge samenhang doordat inwoners met elkaar aan één doel werken. In onze dorpen heerst vaak de gedachte ‘wy kinne it sels wol en wierskynlik ek noch wol better’. Vindt u dat het groenonderhoud op dit moment in orde is dan kan het zo blijven. ‘Rjocht fan Sprekken’ is een recht en absoluut geen plicht.

Met dit voorstel wil het CDA dus invulling geven aan woorden als participatiesamenleving en burgerparticipatie. Dit zijn namelijk woorden die mooi klinken maar niets voorstellen als er geen handen en voeten aan worden gegeven. Met ‘Rjocht fan Sprekken’ geven wij wel die handen en voeten en weten inwonersorganisaties wat ze kunnen doen om zelf het initiatief te nemen. Tegelijkertijd wordt de gemeente verplicht te luisteren en de initiatieven mee te nemen in het beleid.

Dat dit plan in goede aarde viel bij de gemeenteraad bleek ook uit dat het initiatiefvoorstel unaniem door alle partijen werd aangenomen. Voor 1 oktober 2015 zal het college van B&W  komen met een voorstel waarin wordt besproken op welke terreinen ‘Rjocht fan Sprekken’ zijn toepassing kan krijgen.

Kortom mocht u op dit moment al ideeën hebben voor een burgerinitiatief dan mag u dat doorgeven aan ons. Mail uw idee naar j.spoelstra@achtkarspelen.nl en misschien kunnen we dit in overleg al meenemen.  

J.Spoelstra , raadslid 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema