Uit de raad 25 januari 2018 LF2018

Uit de raad 25 januari 2018 LF2018

LF2018 - Augustinusga Cultureel Hoofddorp van 8K

Hebt u iets van de foto’s gezien? Alle raadsleden verschenen donderdag 25 januari in historische kledij. Aanleiding was het uitroepen van Augustinusga als cultureel hoofddorp van onze gemeente. De burgemeester overhandigde “Willem Barteld van der Kooi” een prachtig document op per-kament en met een mooi zegel. Tien bewoners van het dorp kregen een speciale vlag met het ver-zoek deze een jaar lang te laten wapperen.

Daarna een ‘gewone’ raadsvergadering. Een vergadering, waarin we als CDA een aantal mooie punten konden binnenhalen.

Wethouder Harjan Bruining kon mededelen, dat de fietsbrug in Surhuizum er komt. Dit door een lobby op het provinciehuis en intensief overleg met CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes. Een fi-etstunnel was financieel niet haalbaar. Het door Romke van der Wal aangedragen alternatief van de fietsbrug zal nu worden gerealiseerd.

In 2014 diende toenmalig raadslid Jouke Spoelstra een initiatiefvoorstel burgerparticipatie in, ‘Rjocht fan Sprekken’ genoemd. De werkgroep Raad van de Toekomst, waaraan ik leiding mag geven, heeft samen met vertegenwoordigers uit de gemeente: inwoners, organisaties, ambtenaren, raadsleden uitgangspunten voor onze inwoners en de ambtenaren opgesteld, waaraan voorstellen kunnen worden getoetst. De raad heeft deze unaniem overgenomen.

We vergaderden in Augustinusga. Er zijn zorgen over de kwaliteit van het water in de Fabryksfeart De FNP vertaalde deze zorg in een motie. Door de deskundige inbreng van Meindert Talma kon dit worden omgezet in een raadsbreed gedragen motie.

Het heffen van een extra bijdrage van 75 euro door Vitens heeft bij de inwoners veel onrust teweeg gebracht. Deze doorberekening aan de inwoners was voor het CDA indertijd de aanleiding tegen het voorstel te stemmen. Nu de gevolgen zichtbaar zijn geworden hebben alle fractie gezamenlijk het college opdracht gegeven ervoor te zorgen dat deze doorbelasting niet doorgaat. Gert Terpstra verwoordde namens de fractie haar standpunt.

Een boeiende vergadering in een volle kerk en met mooie muziek van ‘Blaast de Bazuin’.

Lydeke Zandbergen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra