Verantwoording

Verantwoording


Verantwoording

In de afgelopen maanden is er veel in de media verschenen over de gemeenteraad van Buitenpost. Verschillende verhalen deden de ronde over wat er is gebeurd.

Onderstaand probeer ik een overzicht te geven van de verschillende momenten vanaf de bespreking van de kadernota.

7 juli

in de raad wordt de kadernota besproken. In de kadernota worden de uitgangspunten voor de  komende begroting vastgesteld. De FNP benadert de CDA-fractie met het verzoek een motie  te steunen, waarin wordt afgesproken 3% van de mogelijke overschotten in de komende jaren  in te zetten voor andere doelen in de gemeente ten dienste van de Mienskip. Als CDA vinden  we dit een sympathieke motie, maar stelden wel de voorwaarde, dat als er tekorten zijn in  het sociale domein deze worden aangevuld uit de reserves beschikbaar worden gesteld.  Tijdens de raad blijkt dat deze motie niet is voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder en  de PvdA-fractie. Het lijkt een vooropgezet plan om de wethouder, die deze motie niet wil  uitvoeren uit het college te zetten. Om tijd voor overleg te creëren wordt de raadsvergadering  op 14 juli voortgezet.

In de week tussen 7 en 14 juli worden we samen met de CU door de wethouder van de PvdA  geïnformeerd over  haar visie op de gang van zaken. Inmiddels blijkt de CU te zijn benaderd    om de mogelijke vacature in het  college in te vullen.

14 juli 

De raadsvergadering van 7 juli wordt vervolgd. Bekend is inmiddels dat GBA/VVD-FNP met  een motie van wantrouwen jegens de wethouder willen komen. Dit met als reden dat zij de  door 18 van 21 raadsleden gesteunde motie niet wil uitvoeren.  Ook al staan we als CDA nog  steeds voor 100% achter deze motie willen we deze motie van wantrouwen niet steunen. Er is  meer aan de hand. Zoals in de algemene beschouwingen van 2015 en 2016 is genoemd  ontbreekt het aan samenwerking in het college. Samenwerking die voorwaarde is om het  beste voor Achtkarspelen te bereiken. De door de PvdA ingediende motie om alle wethouders  naar huis te sturen steunen we dan ook voor 100%. Het is tijd voor een nieuwe start.

Zoals te doen gebruikelijk wordt door de raad de grootste partij de FNP gevraagd te komen tot  een nieuw college.

15 juli 

Overleg onderhandelaars FNP-GBA-CDA. FNP/GBA willen gezamenlijk een nieuwe coalitie  gaan vormen. De voorkeur gaat uit naar de CU, maar deze wil dat FNP/GBA ook spreken met het CDA maar dit gaat ons als CDA te snel. Er moet eerst een basis komen waaruit vertrouwen in de samenwerking blijkt.  Een basis waarop verder gebouwd kan worden met een akkoord. Deze basis blijkt er niet te zijn.

21 juli

Een extra presidium met vertrouwelijke informatie aan de fractie. Hierover kunnen en mogen  we niets melden. Op de website van het GBA verschijnen enige opmerkingen daarover en ook  later in de Spreekbuis (de Feanster) wordt hiernaar verwezen.

25 juli 

Een openbare informele informatieve raadsbijeenkomst. De FNP informeert de raad over de  gedane stappen. Zij kan niet tot een nieuwe coalitie komen en het CDA wordt gevraagd  onderhandelingen te gaan leiden. De raadsbijeenkomst is aangevraagd door CU en wordt  door de FNP gesteund.  Het CDA benadert Joop Atsma om als informateur op te treden.

27 juli 

Joop Atsma is bereid de rol als informateur op zich te nemen en krijgt de opdracht alle  mogelijkheden voor een mogelijke coalitie met een zo breed mogelijke steun te onderzoeken.  Uit de gesprekken blijkt dat FNP en GBA niet los van elkaar in een coalitie willen  plaatsnemen. Het advies wordt dan ook een coalitie CDA-CU-PvdA te vormen. De  mogelijkheid om deze coalitie uit te breiden met het GBA blijft voorlopig staan.  Door de  bijdrage in de Spreekbuis van de fractievoorzitter van het GBA wordt deze deur gesloten.


In de periode na 27 juli worden door de informateur diverse gesprekken gevoerd met de drie  fractievoorzitters en er worden vier bijeenkomsten belegd met de onderhandelaars, waarin  wordt gesproken over de inhoud van het coalitieakkoord. Omdat het gaat om een relatief korte  periode wordt gekozen voort te borduren op het oude programma, waarbij eigen keuzes  worden gemaakt en nieuwe accenten worden aangebracht.

30 aug

Het coalitieakkoord is rond en kan naar de vertaler voor de Fryske versie en worden gedrukt.  Op 31 augustus wordt het verspreid.


De wethouders

In de laatste fase van de onderhandelingen, waarbij de “puntjes op de i werden gezet”, is Joop Atsma gevraagd ook de formatie te leiden. Als CDA hebben we daarbij ingezet op twee wethouders. Hiervoor waren verschillende redenen. Een daarvan is het mogelijk spreiden van de portefeuilles. Daarnaast het gegeven, dat het gaat om een baan voor minder dan twee jaar, waar van kandidaten moeilijk gevraagd kan worden hun huidige baan op te zeggen of werkzaamheden te beëindigen.
In de fractie was al eerder bekend, dat de fractievoorzitter in verband met persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar was. Unaniem heeft de fractie gekozen voor het duo Jouke Spoelstra en Harjan Bruining.
Zij vormen samen met Gerda Postma en Klaas Antuma en de burgemeester het nieuwe college van B&W. Dit lijkt een uitbreiding van het aantal banen voor de wethouders, maar is dat is niet het geval. De vier deeltijdwethouders hebben in totaal drie banen.

Velen stelden de vraag waarom we Gerda Postma hebben geaccepteerd als wethouder. Immers op 14 juli stuurden we ook haar naar huis? Dat klopt! Echter de motie van wantrouwen was gericht tegen de drie wethouders samen. In de afgelopen jaren is meermalen gebleken dat er geen sprake is van een optimale samenwerking in het college.  Dit was ook de aanleiding tot de zogenaamde 3%-motie waar de crisis mee begon. Met de motie tegen alle wethouders kon een start worden gemaakt met een nieuw college.

Door de installatie van Jouke en Harjan als wethouders ontstaan er in de fractie twee vacatures. De eerstvolgende op de lijst – Klaas van de Ploeg – kan zich om gezondheidsredenen niet beschikbaar stellen. Jappie Zwaagstra (eerder vervangend raadslid in de vorige periode) en Gert Terpstra (steunfractie) zullen de opengevallen plaatsen invullen. De installatie vindt plaats op 15 september.

Lydeke Zandbergen,  Fractievoorzitter

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra