Verslag raadsvergadering 12 november 2009

Verslag raadsvergadering 12 november 2009
Begroting 2010 vastgesteld door de raad.
 
In de raadsvergadering van 12 november jl is de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Eerder in juni zijn bij het vaststellen van de kadernota al de hooflijnen van het programma voor het komende jaar vastgesteld. In oktober zijn er informatie-ronden geweest waarin vragen van de raadsleden ingediend konden worden en zijn ook hoofdlijnen opiniërend behandeld. Wie dacht dat daarom deze vergadering wel om een uur of tien afgelopen zou zijn kwam bedrogen uit. Het werd een latertje door de vele amendementen en moties die behandeld moesten worden.
 
Ruimte voor de melkveehouderijen.
 
Een belangrijk punt vonden wij als CDA-fractie het splitsen van de Verordening geurhinder in een deelverordening voor de melkveehouderij en de intensieve veehouderij (lees kalver-kippen- en varkensmesterijen) Bij de opiniërende behandeling op 8 oktober in de raad bleek dat er talrijke vragen zijn tav de intensieve veehouderij en dat er aanvullende informatie en onderzoek nodig is voordat er een besluit over kan worden genomen. Dat geldt evenwel niet voor de melkveehouderijen, maar…. deze zouden wel onnodig voor een langere tijd ‘op slot’ worden gezet. Door de splitsing kan voor de melkveehouders de verordening nu wel alvast vastgesteld worden. De motie werd raadsbreed ondersteund
 
Reconstruktie Kuipersweg Buitenpost .
 
De reconstructie van de Kuipersweg staat voor het komende jaar op het programma. Een hoognodige ingreep. De fundering moet heel grondig aangepakt worden, en tegelijk ook het rioleringsysteem. Het college stelde voor om de financiering rond te maken door een greep te doen (€ 200.000,=) uit het nieuw gevormde Ontwikkelings Fonds Achtkarspelen (OFA). Dáár is naar onze mening het OFA niet voor bedoeld. En de voltallige raad was dit met ons eens. Het zal nu uit het begrotingsoverschot worden gefinancierd, zodat de werkzaamheden wél uitgevoerd kunnen worden.
 
Lauwers college.
 
Het Lauwerscollege in Buitenpost heeft nog een basisschool als dislokatie in gebruik. Dat gebouw is hiervoor afgekeurd . Binnenkort kunnen we de plannen en de uitgewerkte voorstellen tegemoet zien, zo gaf het college aan. We zijn blij dat hier nu schot in zit.
 
Kunstgrasveld in Harkema ?
 
De voetbalverenigingen Harkemase Boys, Harkema Opeinde het de korfbal vereniging hebben een goed samenwerkingsplan gemaakt en zien graag een eerste fase hiervan zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Het gaat om een kunstgrasveld op het sportpark de Bosk in Harkema. Er moet nog een nadere onderbouwing komen van de plannen, maar het opstellen van een noodzakelijk onderzoeksrapport hebben we van harte ondersteund. Een amendement om meteen ook al   
€  400.000,- te bestemmen zou alle reserves uit de begroting halen. Het onderzoeksrapport moet   uitsluitsel moeten geven over de kosten en eventuele subsidiemogelijkheden. Het was dan ook een stap te ver in de ogen van het college en het grootste deel van de raad deelde die mening.
 
Rondweg Surhuisterveen.
 
Al jaren maken we ons sterk om dit onderwerp hoog op de agenda te houden. In de raadsvergadering van 29 oktober hield Joop Wolters hiervoor nogmaals een pleidooi en wees hij op het economisch belang van ontsluiting van het Lauwerskwartier, de ‘doorsteek’ naar Harkema en Kootstertille, en de verkeersbelasting door het centrum van Surhuisterveen. Even dreigde er uitstel, maar de middelen voor een nader onderzoek en een tracéstudie blijven nog binnen handbereik. Het moet ook onder de aandacht blijven bij de provincie en we zullen de (CDA-) statenleden hier ook op wijzen.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra