Verslag raadsvergadering 19 november

Verslag raadsvergadering 19 november
Het was een lange vergadering met vele belanghebbende onderwerpen.
Enkele lichten we er even uit:
 
Klasseglas
Dit voorstel van het college houdt in dat er een glasvezelverbinding voor de basisscholen in onze gemeente wordt aangebracht. Een heel snelle internetverbinding met snelheden van enkele terabits per seconde ((1.000.000 megabit/s). Onderwijsachterstand kan worden omgezet in onderwijsvoorsprong. Deze digitalisering van het onderwijs is heel belangrijk voor de sociaal economische ontwikkeling. In de toekomst is een koppeling van het voortgezet onderwijs belangrijk, maar ook met de voorschoolse voorzieningen (vve - de peutertjes). Het is een kostbaar project wat deels door de provinciale en Europese subsidies gedekt wordt. Het nieuwe Ontwikkelings Fonds Achtkarspelen (OFA) fungeert als buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
Het betekent voor de ontwikkeling van onze kinderen een grote sprong voorwaarts.
Een prima investering naar de toekomst, en wij waren met de voltallige raad dan ook ingenomen met dit plan.
 
Reclamebelasting.
Op initiatief van het CDA is een voorstel uitgewerkt om reclamebelasting te heffen voor het centrum van Surhuisterveen. Dat klinkt heel onvriendelijk, maar het geld wordt bestemd voor allerlei activiteiten om de regiokern Surhuisterveen te promoten. Nu al wordt dat door de vereniging H&I en een promotiecommissie gedaan maar verschillende winkels zijn géén lid van H&I. De winkelbedrijven welke niet lid zijn moeten nu ook meebetalen en niet alleen profiteren. Het stond opiniërend op de agenda, maar duidelijk werd dat het breed gedragen werd en daarom werd direct in deze raadsvergadering besloten dit per 1 jan as. al in te voeren.
 
Samen en toch apart.
Opiniërend stond ook op de agenda de samenwerking met de buurtgemeente Tytsjerksteradiel. Enkele jaren geleden hebben wij in de discussie over de NOFA al gewezen op de mogelijkheden.
 De gemeenten zijn heel goed metelkaar te vergelijken, liggen beiden in het Nationaal Landschap “de Fryske Wâlden, en het prinses Margrietkanaal is een belangrijke (natte) verbinding. Op recreatief terrein is er een meerwaarde en zo zijn er veel meer overeenkomsten. Op enkele onderdelen werken we nu naar aller tevredenheid samen met Kollumerland. Die ruimte zou er moeten blijven. Maar wij zijn als CDA-fractie van mening dat samenwerking met Tytsjerksteradiel op termijn een méérwaarde heeft voor de inwoners van onze gemeente. Wordt vervolgt……
 
Rondweg Kootstertille.
Al jaren is dit onderwerp van gesprek als mogelijke oplossing voor de verkeersveiligheid op de Âlde Dyk. Het dorp wordt als het ware in tweeën gedeeld, en oversteken in de spits is een probleem. In de eerdere opiniërende behandeling bleek al dat een rondweg niet haalbaar is. De provincie is niet overtuigd van de noodzaak. Zij moeten meewerken maar zullen zeker niet bijdragen in de kosten. Er zijn wel ontwikkelingen in de Westkern en Schuilenburg. Het betekent dat dit niet helemaal uit beeld is bij de provincie. Dat zal in nadere overleggen en onderzoeken nog meegenomen worden. In de raad is besloten de plannen vooreerst in de ijskast te leggen.
 
Stoplichten op de Âlde Dyk
Dit besluit over de rondweg betekent dat er vooreerst ook géén oplossing in beeld is voor het oversteken van de Âlde Dyk. Er is ook sprake van een ‘gedragsprobleem’ van met name de automobilisten. Het beleid is om met behulp van ‘ klaar-overs ‘ het voor kinderen veilig te maken.
Wij wilden in dit specifieke geval een (tijdelijke) oplossing met verkeerslichten niet uitsluiten als oplossingsrichting. Het college zou die mogelijkheid mee kunnen nemen naar het overleg met Plaatselijk Belang over deze problematiek. Wethouder P.v.d.Veen voelde er weinig voor. Zijn verweer dat de jeugd van Kootstertille wel misbruik zou maken het stoplichtensysteem vonden wij ronduit zwak. Op de Christen Unie na was er geen van de andere partijen die deze optie open wilde laten.
 Jammer……wij hadden graag Kootstertille deze oplossing aan willen bieden.
 
Discussieavonden over de Structuurvisie
Binnenkort worden in elk dorp bijeenkomsten belegd waarbij de inwoners kunnen meedenken over de toekomst van hun eigen dorp. Er is een praatplan opgesteld. Het is bedoeld om in samenspraak met de inwoners een visie te ontwikkelen voor de komende 15 – 20 jaar. Als CDA juichen we deze aanpak ‘van onderop’ toe. Niks van boven opleggen, maar samen meedenken over de toekomst.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra