Woonvisie 2020/2025

Woonvisie 2020/2025

Geholpen door een extern bureau is deze Woonvisie tot stand gekomen. Onderdeel van het geheel was o.a. een woningmarktanalyse welke gemaakt is samenwerking met de overige Noordoost Friese gemeenten. Was er in deze analyse nog sprake van krimp voor Noardeast Fryslân inmiddels blijkt dit al achterhaald.

CDA Fractie

De inzet van onze fractie is een woonvisie waarin ieder zich kan vinden. Woning aanbod voor jong oud, zorgwoningen, appartementen, flexwoningen en of andere woonvormen. Daarin is ons college aardig geslaagd zo vinden wij.

Inspraak
De wethouder kreeg nogal veel inspraakreacties op zijn bordje. Maar de meeste zijn weloverwogen meegenomen in deze visie; woningbouw is een veelbesproken onderwerp. Naar onze mening sprong de inspraakreactie van SWA eruit. Een zeer behouden strekking van hun inbreng waar weinig ambitie van uitging op het gebied van investeren in de woningvoorraad. Wel werd volledige medewerking van gemeente gevraagd. De ambitie op duurzaamheidsgebied kwam in hun inspraak minder positief naar voren dan tijdens ons recente bedrijfsbezoek. Het bouw en herstructurering tempo van SWA en de gemeente mag wat ons betreft omhoog. Kwaliteit voor kwantiteit dat wel.

Inbreiden voor uitbreiden...
Waar menig dorp in onze gemeente tegen aanloopt zijn de zgn. dorpscontouren. Een aantal jaren geleden zijn er door de provincie in een verordening contouren rondom alle dorpen vastgelegd om te voorkomen dat er in Fryslan ongebreideld stukken natuur en landbouwgronden werden bebouwd. Een aantal dorpen in onze gemeente lopen er nu tegenaan dat men niet kan uitbreiden omdat dit zgn buitenstedelijk is. Ondanks dat we onbeperkt binnenstedelijk mogen bouwen hebben we gepleit voor buitenstedelijke uitbreiding van de dorpen. We willen niet in een dichtbebouwde omgeving komen te wonen er moet ruimte voor groen blijven.

Een motie van deze strekking welke we met onze coalitiepartners hadden opgesteld werd nagenoeg unaniem aangenomen. Hierin roepen we ons college op om te zorgen dat geen van onze dorpen op slot komen te zitten en waar nodig direct in actie te komen richting de provincie om buitenstedelijk bouwen mogelijk te maken. We zien nl. met name in Harkema en Buitenpost een dusdanige woningbehoefte welke binnenstedelijk niet op te lossen is. Hier moet op zeer korte termijn een oplossing voor komen

Nu uitvoering.
Wat dat betreft is het met deze visie niet klaar. Het echte werk begint nu pas voor onze portefeuillehouder RO/Wonen. De kaders zijn gezet nu komt het aan op uitvoering. Uiteraard houden we de spreekwoordelijke vinger aan de pols.

Romke vd Wal, woordvoerder RO

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra