CDA vrouwen bezoeken ‘Het Huis van Stilte’ Nijkleaster in Jorwert

CDA vrouwen bezoeken ‘Het Huis van Stilte’ Nijkleaster in Jorwert

Op de algemene ledenvergadering van het CDA Vrouwenberaad op 8 april 2015 kon voorzitter Sjoerdtje Kok zo’n 25 vrouwen verwelkomen. De vergadering vond dit keer plaats in ‘Nijkleaster’ in Jorwert  gevestigd in de eeuwen oude kerk aldaar. We worden hartelijk ontvangen door dominee Hinne Wagenaar en 3 vrijwilligers die ons voorzien van koffie of thee met kleaster-koeke.

Tijdens de vergadering worden de nodige actiepunten besproken. De rekening en begroting worden goedgekeurd. Er volgt een korte evaluatie van de provinciale verkiezingen. Het CDA is daar als winnaar uitgekomen en mag het voortouw nemen bij de collegevorming.  Zoals het er nu voorstaat mogen we 2 gedeputeerden leveren. Dat betekent dat er 2 kandidaat staten leden extra in de fractie mogen plaatsnemen. Dat betekent ook dat er in de nieuwe fractie 6 capabele vrouwen zullen zitten.
Dat betekent ook dat het percentage vrouwen, 50%, het streefdoel van het CDAV, is gehaald.

Als mogelijke activiteit voor het komende seizoen wordt genoemd, een bezoek aan de Eerste Kamer en het Mauritshuis in den Haag. De voorlopige datum is 2 oktober. In juni wordt de agenda van de Eerste Kamer vastgesteld en kunnen we de definitieve datum doorgeven. Daarnaast denken we aan een bezoek aan Wetsus, Us Coöperatie, een project Windenergie, het Brandsma museum en het gemeentehuis in Bolsward, het Damshuis in Nijbeets, de Spitkeet in Harkema en het Suckerij- en Schoolplaten museum.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2014 is afscheid genomen van Akke Toren. Zij heeft nu meer tijd en is bereid om weer in het bestuur plaats te nemen. Akke is ingewijd en kan zo de nodige  taken op zich nemen. Minke was aftredend maar heeft zich voor nog  1 jaar beschikbaar gesteld.
Voor de eerstkomende tijd is het bestuur weer op sterkte. We zijn nu nog op zoek naar een enthousiaste vrouw die Minke op termijn kan vervangen.

Na de ledenvergadering die beneden in de koffiekamer plaatsvond  gaan we naar de boven  verdieping die afgelopen zomer is gebouwd in de achterzijde van de kerk en door middel van ramen daarmee is verbonden.  Aan de hand van dia’s vertelt dominee Wagenaar over het ontstaan, de doelstelling en de toekomst  van Nijkleaster. Dit is een pioniersplek midden op het platteland waar je rust, natuur en stilte vindt. Nijkleaster is hier in 2012 gevestigd en is verbonden met 4 lokale gemeenten en de landelijke PKN. Nijkleaster heeft haar eigen verhaal, zij is pluriform, er wordt niets opgelegd. Het is een ‘Huis van Stilte’. Elke woensdag is er een Kleaster ochtend . Dit houdt in een korte viering in de kerk, beginnend met ochtendgebed en een meditatie. Daarna een wandeling door een stilte gebied om tot rust en bezinning te komen. Ook vinden er nog vele activiteiten plaats.

Vervolgens  mogen we als cda vrouwen een viering meemaken in de kerk. We zijn allen onder de indruk, van de viering , de stilte en het gevoel van eeuwigheid in deze kerk daterend uit het jaar 1100.
Het is goed om als christen democraten naast alle politieke en zakelijke vergaderingen ook bijeenkomsten als deze te houden. We gaan gesterkt weer huiswaarts.

Sjoerdtje Kok,

Voorzitter CDA Vrouwenberaad Fryslân

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema